Ons Nederlandse onderwijs in 2032


Harderwijk, 22 februari 2015. Dit jaar is onze Staatssecretaris van Onderwijs, Sander Dekker een discussie gestart over ons onderwijs in 2032 waaraan iedereen deel kan nemen. Je kunt zowel online als offline meedoen aan de gedachtenvorming over hoe ons onderwijs er in 2032 uit moet komen te zien. Online via Twitter en Facebook. Dat is belangrijk, omdat onderwijs tot nu toe vooral vorm werd gegeven door onderwijzers.

Historie.
Was onderwijs aanvankelijk vooral voorbehouden aan de rijken, vanaf het einde van de Middeleeuwen zien we een ontwikkeling waarbij als je een kans wilde maken in de samenleving iets te betekenen je monnik werd of militair, want dan kreeg je een goede opleiding naast huisvesting en eten. Waarom voldoet ons onderwijs niet meer en wat zijn de belangrijkste problemen? Met onze snel veranderende samenleving, waarin de vaste baan niet meer bestaat is het onverantwoord om als ouders je kinderen nog het advies mee te geven om goede cijfers te halen op school,  met als doel dat ze later kunnen gaan studeren en een goed betaalde baan kunnen krijgen. Dat is een volstrekt achterhaald advies. De nadruk komt in toenemende mate te liggen op levenslang leren en flexibiliteit, om te kunnen overleven. Het belangrijkste probleem waarom ons schoolsysteem ons in de steek laat is, dat het de nadruk legt op het halen van hoge cijfers en scores en het onthouden van feiten, die vaak geen enkele relatie hebben met het leven van alledag. Ons onderwijs is weinig doelgericht, vandaar de steeds terugkerende onderwijshervormingen. Het enige doel lijkt te zijn alles maatschappelijk te houden zoals het is ne mensen bezig te houden. Degenen die daar voordeel bij hebben zijn degenen die onze hulpbronnen controleren. Denk je dat het toeval is dat 3% van de mensheid de controle heeft over 97% van alle hulpbronnen op deze wereld. Dat is een systeem. Het is het vervolg op de afspraak tussen de kerk en de staat waarbij zij afspraken: Hou jij ze dom, dan hou ik ze arm. Wat kunnen we veranderen om ons schoolsysteem te verbeteren? (1) Om te beginnen moet de nadruk niet liggen op het halen van hoge cijfers en het onthouden van feiten. De nadruk moet komen te liggen op het zelfbeschikkingrecht van het kind, de scholier en de student. Ik gebruik deze begrippen kinderen, scholier en student door elkaar.

 1. Laat kinderen leidend zijn in hun schoolwerk, in plaats van te volgen wat leraren willen met het enkele doel abstracte kennis op te doen. Laat de leraren fungeren als studenten en de leerlingen als leraren.
 2. Organiseer alle schoolwerk in doelgerichte methoden waarin de studenten kunnen leren door dingen te doen en de klas te leiden, zodat elke student wordt betrokken in enige vorm van praktisch leren dat verband houdt met de uitdagingen van het dagelijks leven.
 3. Ideëen zijn het begin van elke menselijke prestatie. Leer scholieren en studenten hoe zij praktische ideëen kunnen herkennen, die hun kunnen helpen te bereiken wat zij willen bereiken in het leven.
 4. Leer kinderen hoe zij tijd kunnen budgetteren en gebruiken en vooral dat tijd de belangrijkste bezitting is en bovendien de goedkoopste.
 5. Leer kinderen de belangrijkste motieven waardoor mensen beïnvloed worden en laat zien hoe deze motieven te gebruiken in het vergaren van de noodzakelijke zaken in het leven en de luxe.
 6. Leer kinderen wat te eten en hoeveel te eten en wat de relatie is tussen goed en gezond  eten en gezondheid.
 7. Leer kinderen de de werkelijke aard van de emotie van sex en vooral leer ze dat je deze sexuele of creatieve energie kunt omzetten in een drijvende kracht, die tot grote prestaties leidt.
 8. Leer kinderen om doelgericht te zijn in alles in het leven, te beginnen met zich af te vragen waarom zij hier zijn op aarde.
 9. Leer kinderen het verschil tussen goed en slecht in het principe van gewoonte met als de meeste sprekende voorbeelden de dagelijkse ervaringen van ouders en kinderen.
 10. Leer kinderen hoe gewoonten vaste patronen worden door de wetmatigheid van  hypnotiserende ritmen.
 11. Leer kinderen het verschil tussen tijdelijke terugval en totale mislukking en leer ze te zoeken naar de zaden van een even zo grote, zo niet grotere mogelijkheid, die het gevolg is van elke “mislukking”. Ik spreek liever van leermoment.
 12. Leer kinderen hun eigen gedachten te uiten zonder angst en alle ideëen van anderen naar eigen believe te accepteren of te verwerpen en zichzelf het recht voor te behouden te vertrouwen op hun eigen oordeel.
 13. Leer kinderen snel te beslissen en langzaam te veranderen en alleen als zij daar een goede reden voor hebben.
 14. Leer kinderen dat de menselijke hersenen een instrument zijn waarmee men vanuit de grote voorraadschuur van de natuur de energie ontvangt die gerangschikt wordt in doelgerichte gedachten; dat de hersenen niet denken, maar dienst doen als een instrument voor de interpretatie van de stimuli die gedachten te weeg brengen.
 15. Leer kinderen de waarde van harmonie in hun eigen geest en dat die uitsluitend kan worden verkregen door zelfcontrole.
 16. Leer kinderen de ware aard van de waarde van zelfcontrole.
 17. Leer kinderen dat er een wet is van toenemende opbrengsten welke in de praktijk zou kunnen en moeten worden gebracht als een gewoonte, door steeds meer en betere diensten of goederen te leveren dan de klant verwacht.
 18. Leer kinderen de ware aard van deze “gulden regel” en dat alles dat zij voor een ander doen, zij uiteindelijk ook ten voordele van zichzelf doen.
 19. Leer kinderen geen oordelen te hebben tenzij deze gebaseerd zijn op feiten, of overtuigingen welke redelijkerwijs geaccepteerd kunen worden als feiten.
 20. Leer kinderen dat sigaretten, sterke drank en verdovende middelen en een overdaad aan sex hun wilskracht vernietigt en leidt tot de gewoonte om geen beslissingen te nemen en zaken steeds uit te stellen.
 21. Leer kinderen dat het gevaarlijk is om zaken te geloven alleen gebaseerd op het feit, dat hun ouders, geestelijke leiders of leraren het gezegd hebben.
 22. Leer kinderen de feiten onder ogen te zien, ongeacht of zij plezierig zijn of niet, zonder zich er van af te schermen of excuses te verzinnen.
 23. Leer het belang van de wet van compensatie en laat hen zien hoe die wet werkt in het dagelijks leven.
 24. Leer kinderen dat een ultiem doel te hebben in het leven, ondersteund door doelgerichte plannen om dat doel te bereiken en voortdurend en vasthoudend het meeste effectieve te doen dat je als mens kunt doen voor je zelf en anderen.
 25. Leer kinderen dat de ruimte die zij innemen in de wereld wordt afgemeten aan de kwaliteit en hoeveelheid van de bijdrage die zij zijn aan de wereld.
 26. Leer kinderen dat er geen enkele uitdaging is in het leven waar geen oplossing voor is te vinden en dat de oplossing vaak te vinden is in de omstandigheden waardoor de uitdaging veroorzaakt wordt.
 27. Leer kinderen dat hun enige beperking is datgene dat zij zichzelf opleggen of die zij anderen toestaan aan hun geest op te leggen.
 28. Leer kinderen dat zij alles kunnen bereiken waarvan zij zich een beeld kunnen vormen in hun geest.
 29. Leer kinderen dat elke school en elk tekstboek elementaire implementaties zijn, die behulpzaam kunnen zijn in het ontwikkelen van hun geest, doch dat de enige school van werkelijke waarde die is van het leven zelf, waarin men het privilege heeft te leren door ervaring op te doen.
 30. Leer kinderen om trouw te zijn aan zichzelf onder alle omstandigheden en omdat zij het niet iedereen naar de zin kunnen maken, het vooral zichzelf naar de zin te maken.

Om het gevaar te vermijden dat door het trainen van kinderen in de nieuwe leermethoden zij het contact met hun ouders verliezen, zul je ouders meer bij het onderwijs moeten betrekken, zowel wat de inrichting als de uitvoering betreft.

Bronvermeldingen/voetnoten: (1). Met dank aan Napoleon Hill en zijn bijdrage aan het succes van de mensheid in zijn boek:”Outwitting The Devil“, met name de pagina’s 174 t/m 178. Napoleon Hill accepteerde in de 20er jaren van de vorige eeuw een opdracht van Andrew Carnegie om de 200 rijkste Amerikanen te bestuderen om er achter te komen wat de grote gemene deler was van hun succes. Dit boek is daarvan een van de resultaten.

© februari 2015, mr. A.R. Oosthout Deze column werd geschreven door mr. Robert Oosthout. Robert is advocaat en mediator bij Oosthout Advocatuur. Wilt u meer weten? Kijk dan op: www.robertoosthout.nl, of op: www.oosthoutadvocatuur.nl, of bel: 0341-424739 of 06-26902545.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.