Category Archives: Vrijheid

Als je houding de juiste is, doen de feiten er niet toe.

Wist u dat van alle ondernemingen, die wij met elkaar starten uiteindelijk 95% weer ter ziele gaat. Dat blijkt uit de cijfers van de Kamer van Koophandel (1).  Waar komt dat door en wat kunnen we er aan doen? De drie belangrijkste oorzaken zijn de volgende.

 1. De meeste ondernemers hebben géén droom, of hebben hem niet gedefinieerd.
 2. Ze hebben geen brandend verlangen ontwikkeld om hem te bereiken.
 3. Ze hebben geen plan en als ze er wel een hebben houden ze zich er niet aan.

Hoe kunnen we zorgen, dat meer ondernemers succesvol zijn? Allereerst moeten we kinderen leren hun dromen te leven en niet te werken voor geld, want dan worden ze de slaaf van hun bezittingen.. Als je doet wat je leuk vindt, wordt je er vanzelf goed in. Dan is geld verdienen meestal geen probleem en zeker niet als je met jouw inzet en creativiteit in staat bent zo veel mogelijk mensen tegelijkertijd te helpen hun dromen te realiseren. Hoe meer hoe beter. Kijk maar naar de profvoetballers, of top artiesten. Waarom verdienen zij zo goed, omdat zij veel mensen plezier bezorgen.

Waarom moeten we bij de kinderen beginnen? Omdat wij als kinderen vanaf ongeveer ons vierde levensjaar onze overlevingsstrategieën beginnen te ontwikkelen en dat gaat door totdat we ongeveer elf jaar oud zijn. Het si dus zaak om er zo vroeg mogelijk bij te zijn. Marketeers weten dat. Hoe vroeger je mensen voor je gewonnen hebt, hoe trouwer ze zijn en hoe moeilijker het voor ze is om hun geconditioneerde gedrag en dus automatische gedrag te veranderen. Dat komt omdat wij voor 98% op de automatische piloot functioneren, omdat we anders geen meesterschap kunnen ontwikkelen. Meesterschap ontstaat als we onbewust bekwaam zijn in de dingen die we doen.

De grootste belemmering is de Rijksoverheid.  De overheid bepaalt al eeuwen wat wij leren op school en dat is er vooral op gericht, dat wij werknemer moeten zijn en belasting betalen. Want de overheid int ook de belastingen. Dus zij heeft trouwe belastingbetalers nodig, mensen die niet te veel vragen stellen.

Echter de Overheid wordt weer gestuurd door de maatschappelijke elite. Onder de elite in deze context versta ik die mensen, of families, die strategische goederen, waar wij van afhankelijk zijn, en die we elke dag nodig hebben controleren. Denk aan water, en voedsel, maar ook energie om onze auto’s te laten rijden en onze huizen warm te stoken, of aan medicijnen om gezond te blijven. Of wat dacht je van de media. Dit zijn zo maar een paar voorbeelden.

Deze elite heeft geen belang bij concurrentie. Het idee van concurrentie kan echter  alleen bestaan in een universum, waar niet genoeg is voor iedereen. Ons universum echter is een uitdijend universum en een universum van overvloed. Het is dus een misvatting, dat er niet genoeg is voor iedereen. Je kunt immers zijn, doen en hebben wat je maar wilt in je leven, zolang je je droom helder formuleert en een brandend verlangen ontwikkelt om hem te bereiken. Dus denk eraan: Als je houding de juiste is, doen de feiten en meningen van anderen er niet toe.

Wist u dat academici vaak in dienst zijn van mensen, die veelal hun opleiding niet hebben afgemaakt en daarom al vroeg gedwongen werden te ondernemen, omdat ze maar beperkte denkvermogens hadden. Hun vermogen echter om in de dagelijkse praktijk de dingen te leren, die er echt toe doen was daardoor veel beter ontwikkeld.

Denk daar maar eens over na.

 1. Met name de Amerikaanse Kamers van Koophandel. In Nederland zal het echter niet veel anders zijn.

Ons Nederlandse onderwijs in 2032


Harderwijk, 22 februari 2015. Dit jaar is onze Staatssecretaris van Onderwijs, Sander Dekker een discussie gestart over ons onderwijs in 2032 waaraan iedereen deel kan nemen. Je kunt zowel online als offline meedoen aan de gedachtenvorming over hoe ons onderwijs er in 2032 uit moet komen te zien. Online via Twitter en Facebook. Dat is belangrijk, omdat onderwijs tot nu toe vooral vorm werd gegeven door onderwijzers.

Historie.
Was onderwijs aanvankelijk vooral voorbehouden aan de rijken, vanaf het einde van de Middeleeuwen zien we een ontwikkeling waarbij als je een kans wilde maken in de samenleving iets te betekenen je monnik werd of militair, want dan kreeg je een goede opleiding naast huisvesting en eten. Waarom voldoet ons onderwijs niet meer en wat zijn de belangrijkste problemen? Met onze snel veranderende samenleving, waarin de vaste baan niet meer bestaat is het onverantwoord om als ouders je kinderen nog het advies mee te geven om goede cijfers te halen op school,  met als doel dat ze later kunnen gaan studeren en een goed betaalde baan kunnen krijgen. Dat is een volstrekt achterhaald advies. De nadruk komt in toenemende mate te liggen op levenslang leren en flexibiliteit, om te kunnen overleven. Het belangrijkste probleem waarom ons schoolsysteem ons in de steek laat is, dat het de nadruk legt op het halen van hoge cijfers en scores en het onthouden van feiten, die vaak geen enkele relatie hebben met het leven van alledag. Ons onderwijs is weinig doelgericht, vandaar de steeds terugkerende onderwijshervormingen. Het enige doel lijkt te zijn alles maatschappelijk te houden zoals het is ne mensen bezig te houden. Degenen die daar voordeel bij hebben zijn degenen die onze hulpbronnen controleren. Denk je dat het toeval is dat 3% van de mensheid de controle heeft over 97% van alle hulpbronnen op deze wereld. Dat is een systeem. Het is het vervolg op de afspraak tussen de kerk en de staat waarbij zij afspraken: Hou jij ze dom, dan hou ik ze arm. Wat kunnen we veranderen om ons schoolsysteem te verbeteren? (1) Om te beginnen moet de nadruk niet liggen op het halen van hoge cijfers en het onthouden van feiten. De nadruk moet komen te liggen op het zelfbeschikkingrecht van het kind, de scholier en de student. Ik gebruik deze begrippen kinderen, scholier en student door elkaar.

 1. Laat kinderen leidend zijn in hun schoolwerk, in plaats van te volgen wat leraren willen met het enkele doel abstracte kennis op te doen. Laat de leraren fungeren als studenten en de leerlingen als leraren.
 2. Organiseer alle schoolwerk in doelgerichte methoden waarin de studenten kunnen leren door dingen te doen en de klas te leiden, zodat elke student wordt betrokken in enige vorm van praktisch leren dat verband houdt met de uitdagingen van het dagelijks leven.
 3. Ideëen zijn het begin van elke menselijke prestatie. Leer scholieren en studenten hoe zij praktische ideëen kunnen herkennen, die hun kunnen helpen te bereiken wat zij willen bereiken in het leven.
 4. Leer kinderen hoe zij tijd kunnen budgetteren en gebruiken en vooral dat tijd de belangrijkste bezitting is en bovendien de goedkoopste.
 5. Leer kinderen de belangrijkste motieven waardoor mensen beïnvloed worden en laat zien hoe deze motieven te gebruiken in het vergaren van de noodzakelijke zaken in het leven en de luxe.
 6. Leer kinderen wat te eten en hoeveel te eten en wat de relatie is tussen goed en gezond  eten en gezondheid.
 7. Leer kinderen de de werkelijke aard van de emotie van sex en vooral leer ze dat je deze sexuele of creatieve energie kunt omzetten in een drijvende kracht, die tot grote prestaties leidt.
 8. Leer kinderen om doelgericht te zijn in alles in het leven, te beginnen met zich af te vragen waarom zij hier zijn op aarde.
 9. Leer kinderen het verschil tussen goed en slecht in het principe van gewoonte met als de meeste sprekende voorbeelden de dagelijkse ervaringen van ouders en kinderen.
 10. Leer kinderen hoe gewoonten vaste patronen worden door de wetmatigheid van  hypnotiserende ritmen.
 11. Leer kinderen het verschil tussen tijdelijke terugval en totale mislukking en leer ze te zoeken naar de zaden van een even zo grote, zo niet grotere mogelijkheid, die het gevolg is van elke “mislukking”. Ik spreek liever van leermoment.
 12. Leer kinderen hun eigen gedachten te uiten zonder angst en alle ideëen van anderen naar eigen believe te accepteren of te verwerpen en zichzelf het recht voor te behouden te vertrouwen op hun eigen oordeel.
 13. Leer kinderen snel te beslissen en langzaam te veranderen en alleen als zij daar een goede reden voor hebben.
 14. Leer kinderen dat de menselijke hersenen een instrument zijn waarmee men vanuit de grote voorraadschuur van de natuur de energie ontvangt die gerangschikt wordt in doelgerichte gedachten; dat de hersenen niet denken, maar dienst doen als een instrument voor de interpretatie van de stimuli die gedachten te weeg brengen.
 15. Leer kinderen de waarde van harmonie in hun eigen geest en dat die uitsluitend kan worden verkregen door zelfcontrole.
 16. Leer kinderen de ware aard van de waarde van zelfcontrole.
 17. Leer kinderen dat er een wet is van toenemende opbrengsten welke in de praktijk zou kunnen en moeten worden gebracht als een gewoonte, door steeds meer en betere diensten of goederen te leveren dan de klant verwacht.
 18. Leer kinderen de ware aard van deze “gulden regel” en dat alles dat zij voor een ander doen, zij uiteindelijk ook ten voordele van zichzelf doen.
 19. Leer kinderen geen oordelen te hebben tenzij deze gebaseerd zijn op feiten, of overtuigingen welke redelijkerwijs geaccepteerd kunen worden als feiten.
 20. Leer kinderen dat sigaretten, sterke drank en verdovende middelen en een overdaad aan sex hun wilskracht vernietigt en leidt tot de gewoonte om geen beslissingen te nemen en zaken steeds uit te stellen.
 21. Leer kinderen dat het gevaarlijk is om zaken te geloven alleen gebaseerd op het feit, dat hun ouders, geestelijke leiders of leraren het gezegd hebben.
 22. Leer kinderen de feiten onder ogen te zien, ongeacht of zij plezierig zijn of niet, zonder zich er van af te schermen of excuses te verzinnen.
 23. Leer het belang van de wet van compensatie en laat hen zien hoe die wet werkt in het dagelijks leven.
 24. Leer kinderen dat een ultiem doel te hebben in het leven, ondersteund door doelgerichte plannen om dat doel te bereiken en voortdurend en vasthoudend het meeste effectieve te doen dat je als mens kunt doen voor je zelf en anderen.
 25. Leer kinderen dat de ruimte die zij innemen in de wereld wordt afgemeten aan de kwaliteit en hoeveelheid van de bijdrage die zij zijn aan de wereld.
 26. Leer kinderen dat er geen enkele uitdaging is in het leven waar geen oplossing voor is te vinden en dat de oplossing vaak te vinden is in de omstandigheden waardoor de uitdaging veroorzaakt wordt.
 27. Leer kinderen dat hun enige beperking is datgene dat zij zichzelf opleggen of die zij anderen toestaan aan hun geest op te leggen.
 28. Leer kinderen dat zij alles kunnen bereiken waarvan zij zich een beeld kunnen vormen in hun geest.
 29. Leer kinderen dat elke school en elk tekstboek elementaire implementaties zijn, die behulpzaam kunnen zijn in het ontwikkelen van hun geest, doch dat de enige school van werkelijke waarde die is van het leven zelf, waarin men het privilege heeft te leren door ervaring op te doen.
 30. Leer kinderen om trouw te zijn aan zichzelf onder alle omstandigheden en omdat zij het niet iedereen naar de zin kunnen maken, het vooral zichzelf naar de zin te maken.

Om het gevaar te vermijden dat door het trainen van kinderen in de nieuwe leermethoden zij het contact met hun ouders verliezen, zul je ouders meer bij het onderwijs moeten betrekken, zowel wat de inrichting als de uitvoering betreft.

Bronvermeldingen/voetnoten: (1). Met dank aan Napoleon Hill en zijn bijdrage aan het succes van de mensheid in zijn boek:”Outwitting The Devil“, met name de pagina’s 174 t/m 178. Napoleon Hill accepteerde in de 20er jaren van de vorige eeuw een opdracht van Andrew Carnegie om de 200 rijkste Amerikanen te bestuderen om er achter te komen wat de grote gemene deler was van hun succes. Dit boek is daarvan een van de resultaten.

© februari 2015, mr. A.R. Oosthout Deze column werd geschreven door mr. Robert Oosthout. Robert is advocaat en mediator bij Oosthout Advocatuur. Wilt u meer weten? Kijk dan op: www.robertoosthout.nl, of op: www.oosthoutadvocatuur.nl, of bel: 0341-424739 of 06-26902545.

Financiële rust is: …..

Boeken 003

Reserveren.
Harderwijk, 18 november 2014. In zijn boek Conspiracy Of The Rich, The Eight New Rules Of Money beschrijft Robert T. Kiyosaki wat hij noemt acht nieuwe wetten van het geld. Een ervan luidt:”Plan voor slechte tijden en gij zult altijd goede tijden kennen“. Wat hij bedoelt is dat je rekening moet houden met het feit, dat je in je leven wel eens tegen tegenvallers aan kunt lopen en dat je dus altijd moet reserveren. Reserveren voor een nieuwe auto, reserveren voor pensioen, reserveren voor een huis, reserveren voor de opleiding van je kinderen, reserveren voor slechte tijden en ga zo maar door. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Als je kijkt hoe we dat nu doen, dan is dat in schrille tegenstelling met elkaar, met als gevolg dat veel mensen in de financiële moeilijkheden komen en zelfs failliet gaan. Dat is niet nodig en dan moet je wel verantwoordelijkheid nemen voor je leven en je financiën. Hoe doe jij dat?

Disclaimer:
Deze blog schrijf ik op persoonlijke titel. De intentie is hiermee bij te dragen aan mindsetverandering op het gebied van financiële vrijheid en vrijheid in het algemeen. Ik reik kennis en vaardigheden aan, die ik in de loop van mijn leven heb opgedaan en nodig je uit mij niet op mijn woord te geloven en zelf te onderzoeken of dit ook voor jou werkt. Ik geef nadrukkelijk geen financieel advies. Ik verkoop ook geen financiële producten. Als je dat wenst, moet je contact opnemen met een AFM goedgekeurde professional, zoals bijvoorbeeld een pensioenadviseur, verzekeraar, of een bank.

Financiële rust is: …..

cropped-045.jpg
Weten waarom de overheid er belang bij heeft jou geen financiële vaardigheden bij te brengen.
Harderwijk, 17 september 2014. In 2004 had ik een emailconversatie met de toenmalige staatssecretaris van onderwijs Mark Rutte, waarbij ik hem voorstelde om financiële vaardigheden als vak op de basisschool te introduceren. Zijn antwoord was dat hij het een geweldig idee vond en dat zij, het kabinet Balkenende II, het niet gingen doen, omdat zij stonden voor eigen verantwoordelijkheid. Dat is een begrijpelijk standpunt geredeneerd vanuit de rijksoverheid en tegelijkertijd een beetje makkelijk. Waarom schrijf ik dat? Omdat de overheid al eeuwenlang de agenda bepaalt met betrekking tot wat ons wel en niet geleerd wordt op school vanuit welbegrepen eigen belang. Wij worden op school getraind om ons geld aan grote institutionele organisaties af te staan, als eerste de belastingdienst. Als je mensen leert hoe ze financieel vrij kunnen zijn, betekent dat voor een overheid, die structureel meer uitgeeft dan zij binnenkrijgt, dat zij steeds minder binnenkrijgt, omdat mensen hun financiële en fiscale positie gaan optimaliseren met als resultaat steeds minder belasting betalen. In een samenleving waarin we in toenemende mate vergrijzen en de “babyboomers” met pensioen gaan, wordt dat probleem steeds nijpender, omdat steeds minder mensen het voor steeds meer mensen moeten opbrengen. Voeg daarbij de afnemende vruchtbaarheid van onze bevolking en je hebt een giftige cocktail, die gaat leiden tot onrust en uiteindelijk tot verzet als de overheid niets doet aan de onhoudbaarheid van onze overheidsfinanciën, het sociale verzekeringsdstelsel, het pensioenstelsel, de uit de hand lopende kosten van de gezondheidszorg en noem maar op. Omdat de overheid het niet meer voor ons gaat oplossen zullen we het dus zelf moeten doen. Het uitgangspunt moet zijn, dat iedereen zelf verantwoordelijk is en daar ook inhoud aan kan geven. Dat wil zeggen zelf pensioen opbouwen, of zorgen dat je financieel vrij bent en hoe eerder hoe beter, want dan heeft de volatiteit die onze huidige economie kenmerkt steeds minder vat op je. Het betekent wel je zelf trainen en laten opleiden en investeren voor cashflow.

Disclaimer:
Deze blog schrijf ik op persoonlijke titel. De intentie is hiermee bij te dragen aan mindsetverandering op het gebied van financiële vrijheid en vrijheid in het algemeen. Ik reik kennis en vaardigheden aan, die ik in de loop van mijn leven heb opgedaan en nodig je uit mij niet op mijn woord te geloven en zelf te onderzoeken of dit ook voor jou werkt. Ik geef nadrukkelijk geen financieel advies. Ik verkoop ook geen financiële producten. Als je dat wenst, moet je contact opnemen met een AFM goedgekeurde professional, zoals bijvoorbeeld een pensioenadviseur, verzekeraar, of een bank.

 

 

 

 

Financiële rust is: …..

foto (3)
Wat rijke mensen hun kinderen leren.
Harderwijk, 15 september 2014. Wist u dat rijke mensen anders over geld denken dan mensen uit de middeninkomensgroepen en dan arme mensen en dat ze er daarom anders mee omgaan? Met een eenvoudig stroomdiagram van geld over de verlies- en winstrekening en de balans kan ik u dat inzichtelijk maken. Maar laat ik het u eerst beschrijven. Ik begin bij de armen. Laat ik als voorbeeld iemand met een uitkering nemen. De uitkering is net voldoende om de huur, het eten en je kleding van te betalen en dan is het al weer op. Het geld komt links aan de debetkant van de verlies en winstrekening binnen en gaat er rechts aan de creditkant weer uit. Middeninkomens-groepen hebben een zelfde geldstroom en zij hebben, omdat ze meer inkomen hebben vaak een eigen huis en een leaseauto, die maandelijks geld kosten. Zij hebben dus  hogere structurele lasten en kunnen daarom moeilijker financieel vrij worden. Het huis en de auto staan links aan de debetkant op de balans en de hypotheek en de maandelijkse leasetermijn aan de rechterkant of creditzijde. Er is dus een tweede geldstroom die via de debetzijde van de verlies- en winstrekening en de debetzijde van de balans loopt naar de creditzijde van de balans en dan naar de creditzijde van de verlies- en winstrekening en dan opnieuw eruit stroomt.

Rijke mensen leren hun kinderen een paar dingen. Zij leren dat je niet moet werken voor geld,want dat doodt je creativiteit, of anders gezegd, als je moet werken voor je geld ben je niet meer vrij om te denken aan andere dingen dan  werken voor geld. Als je het bekijkt vanuit het perspectief van de piramide van Maslov bevindt je je op de onderste trede van de piramide en ben je aan het overleven en zij leren hun kinderen dat ze een cashflowgenerator moeten bouwen. Dat wil zeggen, dat al het geld dat ze verdienen wordt geïnvesteerd met als doel maandelijkse cashflow te genereren net zo lang tot de maandelijkse kosten kunnen worden voldaan uit de maandelijkse cashflow. Dan zijn ze financieel vrij en hoeven niet meer te werken voor hun geld. Wilt u dat ook? Binnenkort houden we een seminar “Toegang tot financiële vrijheid“.Daar kunt u leren hoe. Maar daarover later.

Disclaimer:
Deze blog schrijf ik op persoonlijke titel. De intentie is hiermee bij te dragen aan mindsetverandering op het gebied van financiële vrijheid en vrijheid in het algemeen. Ik reik kennis en vaardigheden aan, die ik in de loop van mijn leven heb opgedaan en nodig je uit mij niet op mijn woord te geloven en zelf te onderzoeken of dit ook voor jou werkt. Ik geef nadrukkelijk geen financieel advies. Ik verkoop ook geen financiële producten. Als je dat wenst, moet je contact opnemen met een AFM goedgekeurde professional, zoals bijvoorbeeld een pensioenadviseur, verzekeraar, of een bank.

Financiële rust is: …..

images
Mortgage.
Harderwijk, 15 september 2014. Omdat ik op 13 en 14 september 2014 niet geblogt heb nu een tweetal extra. Mortgage is afgeleid van de Franse woorden Mort en Gage. Mort betekent zoals we weten dood en Gage betekent zoveel als een schuld of verplichting. Mortage betekent dus dat je een schuld bent aangegaan tot de dood er op volgt. Dat was ook wat een hypotheek oorspronkelijk was. In onze tijd is dat om fiscale redenen beperkt tot dertig jaar, omdat de subsidie die onze overheid geeft, hypotheekrente-aftrek geheten tot die dertig jaar beperkt is. Deze wordt nu beperkt omdat de  overheid geen geld meer heeft om haar te betalen. We moeten weer aflossen als we een huis kopen en kunnen veel minder lenen. Dat is veel gezonder voor de persoonlijke financiën en voor de overheidsfinanciën. De perverse prikkel die door de overheid is ingevoerd om mensen te stimuleren schulden aan te gaan, omdat je toch subsidie kreeg wordt hiermee teruggedrongen. De overheid en de banken krijgen hiermee minder mogelijkheden mensen van zich afhankelijk te maken en te houden. Echter zolang wij nog steeds schulden financieren in plaats van bezittingen worden we daar zelf weinig wijzer van. Er is een andere manier, Daarover later meer.

Disclaimer:
Deze blog schrijf ik op persoonlijke titel. De intentie is hiermee bij te dragen aan mindsetverandering op het gebied van financiële vrijheid en vrijheid in het algemeen. Ik reik kennis en vaardigheden aan, die ik in de loop van mijn leven heb opgedaan en nodig je uit mij niet op mijn woord te geloven en zelf te onderzoeken of dit ook voor jou werkt. Ik geef nadrukkelijk geen financieel advies. Ik verkoop ook geen financiële producten. Als je dat wenst, moet je contact opnemen met een AFM goedgekeurde professional, zoals bijvoorbeeld een pensioenadviseur, verzekeraar, of een bank.

Financiële rust is: …..

 

cropped-indonesia.jpg
El Camino Real

Harderwijk, 15 september 2014. El Camino Real of wel het land van de koning is het woord waarvan het begrip Real Estate is afgeleid. Vele eeuwen was de koning de absolute heerser over het land, zijn land. Hij was de eigenaar. Bij de Romeinen was het al zo dat je Res mancipi en Res nec mancipi had. Res mancipi waren o.a. land, vee, slaven. In de tijd van de kruistochten was de koning van Engeland Richard Leeuwenhart op kruistocht in Palestina. Zijn broer, Jan Zonderland wilde vechten tegen de Fransen bij Hastings en hij had geen leger. Hij vroeg de edelen om hulp. Die wilden zij wel geven en zij vroegen in ruil daarvoor bepaalde rechten. Zo kwam de Magna Charta tot stand, waarbij de koning zijn absolute macht over het land verloor en de edelen leenheren werden. De koning verzon een list. Hij bedacht het eerste derivaat, of wel afgeleid recht van het eigendom. Zo werd de mortgage of hypotheek geboren, een schuld tot de dood erop volgt. Op deze wijze wist de koning zijn onderdanen hun leven lang aan zich te binden. Tegenwoordig is de overheid veelal in de plaats getreden van de koning en zij gebruikt net als de koning de belastingdienst en de banken om haar rechten te effectueren. Als je dat niet gelooft, dan moet je maar eens drie maanden of langer je hypotheek of je belastingen niet betalen, dan kom je er wel achter wie de feitelijke eigenaar is van je huis ondanks alle juridische contracten.

Disclaimer: Deze blog schrijf ik op persoonlijke titel. De intentie is hiermee bij te dragen aan mindsetverandering op het gebied van financiële vrijheid en vrijheid in het algemeen. Ik reik kennis en vaardigheden aan, die ik in de loop van mijn leven heb opgedaan en nodig je uit mij niet op mijn woord te geloven en zelf te onderzoeken of dit ook voor jou werkt. Ik geef nadrukkelijk geen financieel advies. Ik verkoop ook geen financiële producten. Als je dat wenst, moet je contact opnemen met een AFM goedgekeurde professional, zoals bijvoorbeeld een pensioenadviseur, verzekeraar, of een bank.

Financiële rust is: …..

imagesX3CNU7C4
Denk je dat het toeval is dat 3% van de mensheid de controle heeft over 97% van het geld?
Harderwijk, 12 september 2014. Het antwoord op die vraag is neen. Het is een systeem. Een systeem, dat er voor zorgt dat wij al eeuwenlang geconditioneerd worden om ons geld aan grote institutionele organisaties af te staan. Degenen die controle hebben over dat soort organisaties, denk aan de voedingsindustrie, of de energievoorziening, of de wapenindustrie of de pharmaceutische industrie bepalen wat er in de wereld gebeurt. Dat zijn naast onze overheden de leiders in de grote industrie. Je zou zelfs kunnen zeggen dat onze wereld voor het grootste gedeelte wordt gecontroleerd door een vijftien- tot twintigtal superrijke families, waarvan de Oranjes er een zijn. Andere families met veel invloed zijn de Schiff´s, de Warburgs, de Rotschilds, de Rockefellers, de Harrimans, de Kennedy´s, de Van der Bilt´s en nog een aantal andere. Ik ben geen aanhanger van conspiracytheorieën en je hoeft ook niet naïef te zijn. Het is een feit dat deze families die zich vaak ter bestendiging van hun invloed hebben georganiseerd in geheime genootschappen een grote invloed uitoefenen op de wereldeconomie. Dat is niet goed of fout. Dat is een feit. Als je wilt weten hoe zij dat doen, dan is het verstandig je te verdiepen in de vraag hoe zij tot hun invloedrijke posities zijn gekomen en wat zij doen om die vast te houden en uit te breiden. Als je invloed wilt in de wereld en dingen wilt veranderen ten goede is het handig te weten hoe deze processen werken. Hoe doe jij dat?

Disclaimer:
Deze blog schrijf ik op persoonlijke titel. De intentie is hiermee bij te dragen aan mindsetverandering op het gebied van financiële vrijheid en vrijheid in het algemeen. Ik reik kennis en vaardigheden aan, die ik in de loop van mijn leven heb opgedaan en nodig je uit mij niet op mijn woord te geloven en zelf te onderzoeken of dit ook voor jou werkt. Ik geef nadrukkelijk geen financieel advies. Ik verkoop ook geen financiële producten. Als je dat wenst, moet je contact opnemen met een AFM goedgekeurde professional, zoals bijvoorbeeld een pensioenadviseur, verzekeraar, of een bank.

Financiële rust is: …..

Maui_Strand
Cash flow en leverage de belangrijkste begrippen uit de financiële huishoudkunde.
Harderwijk, 11 september 2014. Ooit was ik werkzaam als bankier bij H. Albert de Bary & Co N.V. bankiers te Rotterdam. We schrijven de jaren 1980 tot en met 1982. Ik werkte er als accountmanager. Albert de Bary was een handelsbank, die toen 50% eigendom was van Amrobank en 50% van Deutsche Bank met vestigingen in Amsterdam en Rotterdam. In die tijd leerde ik door het analyseren van jaarrekeningen en het schrijven kredietvoorstellen hoe belangrijk het is je onderneming te sturen op cashflow en niet op basis van je jaarstukken. Door het gebruik van een liquiditeitsbegrotting en cashflowoverzicht kun je op dagelijkse basis zien wat er inkomt en wat er uit gaat.

Leverage of hefboom is het andere instrument dat belangrijk is om als ondernemer succesvol te zijn. Het helpt je door gebruik te maken van andermans tijd en geld om meer rendement uit je geld en je ondernemingen te halen en daar worden alle betrokkenen beter van.

Hoe doet u dat?

Disclaimer:
Deze blog schrijf ik op persoonlijke titel. De intentie is hiermee bij te dragen aan mindsetverandering op het gebied van financiële vrijheid en vrijheid in het algemeen. Ik reik kennis en vaardigheden aan, die ik in de loop van mijn leven heb opgedaan en nodig je uit mij niet op mijn woord te geloven en zelf te onderzoeken of dit ook voor jou werkt. Ik geef nadrukkelijk geen financieel advies. Ik verkoop ook geen financiële producten. Als je dat wenst, moet je contact opnemen met een AFM goedgekeurde professional, zoals bijvoorbeeld een pensioenadviseur, verzekeraar, of een bank.